Frågor och svar om bärkassar

Här nedan hittar du en rad frågor och svar kring bärkassar, miljöpåverkan och hållbarhet. Om du tycker det saknas en frågeställning får du gärna skicka din fråga till oss på info@swedbag.se.

Är återvunnet papper det mest miljövänliga alternativet?

Det beror på var pappret är producerat. I en livscykelanalys från IVL Svenska Miljöinstitutet kan man se att papper från svensk nyfiber har lägre utsläpp av växthusgaser än plast och återvunnet papper.

Är brunt papper det mest miljövänliga alternativet?

Det beror på vilken process som har använts. I en process där större delen av energin är bioenergi behöver inte brunt papper ha lägre påverkan eftersom andra faktorer också spelar in. Exempelvis har indirekta växthusgasutsläpp från tillverkningen av kemikalier som används i massa- och pappersproduktionen också en påverkan.

Tar skogen slut?

Nej, tvärtom så ökar mängden skog I Sverige. I Sverige har vi ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens tillväxt.

Vad är FSC? 

Forest Stewardship Council® – är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Kan jag köpa svanen-märkta papperskassar?

Nej, det kan man inte. Det finns ingen kategori inom Svanen för bärkassar.

Är det inte mycket utsläpp från papperstillverkning?

Det är riktigt att pappersindustrin liksom all industriell verksamhet medför utsläpp, men det har blivit enormt mycket bättre. Under de senaste 40 åren har utsläpp av svavel minskat med 95 procent vid vår leverantör BillerudKorsnäs bruk. Det beror på bland annat på att fossila bränslen har ersatts med biobränslen och att rökgaserna renas så att svavlet kan återvinnas. Tekniken för massatillverkning har utvecklats till en mer sluten process där kemikalier återvinns och i blekningsprocessen har man gått över till mer miljövänliga kemikalier. Mängden syreförbrukande ämnen (Chemical Oxygen Demand), som minskar syrehalten i vatten, ligger i dag under de gränsvärden som myndigheterna har satt upp för papperstillverkning.

Det går år väldigt mycket vatten när man tillverkar papper?

Det är viktigt att skilja på vattenanvändning och vattenförbrukning. Vattenanvändning är den mängd vatten som tillförs tillverkningsprocessen dvs. råvatten samt vatten i ingående råvaror. Vattenförbrukning är den mängd vatten som avdunstar från processer och bortförs med produkter och avfall, det vill säga det vatten som inte är direkt tillgängligt för vidare användning. I papperstillverkningen är vattenanvändningen hög men vattenförbrukningen låg och sker främst genom avdunstning av vatten vid torkprocessen samt av vatten i den färdiga produkten.

Hur ser lagstiftningen ut kring användandet av plastkassar?

I Sverige råder sedan 1 juni 2017 informationsplikt om plastbärkassars negativa miljöpåverkan för aktörer som erbjuder plastkassar. Läs mer om informationsplikten här.

Vad händer framåt med EU-lagar?

2015 kom EU med ett direktiv om minskad användning av bärkassar till 40 st. per person och år 2025. Det är sedan upp till varje land att välja hur de går tillväga för att uppnå det målet. Exempelvis är plastkassar förbjudna i Frankrike och i England tar man betalt för kassarna. Mallorca i Spanien inför ett förbud mot plastkassar 2018.

Är det skillnad på papper och papper?

Ja. Både när det gäller hållbarhet och kvalitet. Kraftpapperet som vi använder i tillverkningen av papperskassar är anpassat för att hålla för tunga saker.

Håller en papperskasse mot regn?

Tåligheten mot väta beror på vilket typ av papper man använder och mängden regn. De tål generellt sett inte att ställas i en vattenpöl.

Är en papperskasse komposterbar?

Papperskassar är biologiskt nedbrytbara och bryts ner i naturen på cirka två månader. För att kassar ska få kallas komposterbara krävs ett särskilt certifikat som intygar att pappret kan brytas ner i en industriell kompost.

Hur många gånger kan man använda en papperskasse?

Papperskassar är återanvändningsbara, det finns dock inga studier på hur många gånger en genomsnittlig kasse kan återanvändas.

När jag slänger en kasse på en återvinningsstation, i vilken container slänger jag den då?

När man anser att papperskassen inte längre kan återanvändas placeras den i behållaren för pappersförpackningar.

Kan jag lägga ner och bära hem färskt bröd direkt i kassen?

Ja. Allt papper från vår leverantör BillerudKorsnäs lever upp till kraven i amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och tyska BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Håller pappret lika bra som plast?

För att få hem varor från en butik håller papper minst lika bra som plast men bryts ner snabbare om det mot förmodan skulle hamna i naturen. Hållbarhetet beror på kassens storlek och konstruktion. I Sverige kan Innventia märka påsar för olika belastningar.

Kan vi få snyggt tryck på papperskassar?

Swedbags moderna produktionsanläggning i Jordbro är certifierad för Full HD Flexo, ett nytt sätt att tillverka flexografiska klichéer som ger bästa möjliga tryckkvalité med konsekvent, klar, djup och utökad färgåtergivning. Med Full HD Flexo försvinner det tidigare gapet mellan traditionellt offsettryck, rotogravyrtryck och flexografiskt tryck.

Kan jag köpa en kasse i färgat papper?

Man kan inte köpa en kasse i infärgat papper, däremot går det utmärkt att trycka en heltäckande färg både på utsida och insidan av kassen.

Hur är miljöpåverkan av en färgad kasse kontra en ofärgad kasse?

Ingen direkt större skillnad i miljöpåverkan då färgen är miljövällig och vattenbaserad. Men det är klart det går åt lite mer färg.

Går det åt mindre antal kassar när man går från plast till papperskassar?

Svårt att säga exakt, men vi ser en trend till en minskning på ca 25% till 30% färre kassar när man går från plast till papper. Bara det är en stor miljövinst. Det sparar pengar också.

Är limmet i kassen miljövänligt?

Ja , till papperskassar använder man vattenbaserat lim.

Är det dyrare med papperskassar?

Det beror på vilken plastkasse man jämför med. I vissa fall blir det billigare. Om man går från en liten plastkasse till en liten papperskasse så blir papperskassen dyrare. Men man skall också ta hänsyn till det lägre antal kassar som går åt vid användning av papperskassar.